Европейската програма за правата на хората с увреждания 2020-2030 определя новите стандарти и приоритети в сектора

Европейската програма за правата на хората с увреждания 2020-2030 определя новите стандарти и приоритети в сектора

Европейската комисия представя Стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030, за да осигури тяхното пълноценно участие в обществото, наравно с другите граждани на ЕС и извън него, в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните права на Европейския съюз, която установява принципите на равенство и недискриминация като крайъгълни камъни на политиките на ЕС.

Новата стратегия се основава на своя предшественик, Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020, и допринася за прилагането на Европейския стълб на социалните права, за който тази седмица Комисията ще приеме план за действие, който служи като компас за заетост социални политики в Европа. Стратегията подкрепя прилагането Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания както на равнище ЕС, така и на национално ниво от страните – членки на Общността.

Повече информация може да намерите тук!