Предизвикателствата

Риск от бедност и социално изключване

Европа

Част от населениетоХора с увреждания
19.228.7

РумънияГърцияБългария
37.632.349,4
ИспанияКипър
31,134,1

EU SILC [2018).

За проект Beyond Inclusion

Сред общото население на държавите-членки на ЕС, само 1 от 4 души е безработен. Но що се отнася до хората с увреждания, случаят е различен: 1 от 2 лица с увреждания няма работа.

5 държави участват в проекта Beyond Inclusion. И при всичките пет равнището на безработица при хората с увреждания остава доста високо, както и рискът от бедност и тяхното социално изключване.

Националните законодателства (квоти за заетост, закони за недискриминация на основата на увреждания, стимули за работодатели и наказателни мерки) насърчават включването на хора с увреждания, но системата на квотите като цяло се отнася почти до компании с повече от 50 служители.

Какво се случва с МСП и особено с микро и малките предприятия?

Микро и малките предприятия (<10 служители) съставляват 93% от общия брой на МСП. Затова, би било вярно да предположим, че тези 93% са огромен източник на възможности за работа!

Дейностите и резултатите от проекта са достъпни и за:
 • Организации, работещи в подкрепа на МСП
 • Търговско-промишлени палати
 • Бизнес асоциации
 • Организации на хората с увреждания
 • Бизнес консултантски и обучителни организации

Заедно ще създадем ефективен екип в подкрепа на интерграцията на хората с увреждания на пазара на труда!

Кои са организациите, които стоят зад изпълнението на проекта:

Пет европейски държави, с високи нива на безработица сред хората с увреждания, обединяват усилия, за да допринесат за създаването на нови умения и нагласи в областта на социалната интеграция, професионалното развитие и бизнес консултациите.

Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър отиват една стъпка по-далеч от интеграцията, опитвайки се да допринесат за решаването на общоевропейски проблем, свързан с липсата на перспективи за заетост на хора с увреждания. Разнородния опит и експертиза на проектния консорциум обединява организации работещи в сферата на бизнеса, човешките ресурси и в подкрепа на хората с увреждания. Заедно те ще се опитат да разработят и въведат иновативни инструменти и практики в сферата на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда. Beyond Inclusion е амбициозна инициатива, насочена към фундаментална промяна в мисленето на европейските МСП.

За проекта

Проект „Beyond Inclusion: Обучение и заетост за хора с увреждания” има за цел да допринесе за по-пълноценната интеграция на хората с увреждания на пазара на труда, като отиде по-далеч от „квотите“ и законовите задължения, като:

 • Предостави на МСП (микро и малки предприятия) необходимите инструменти, познания и добри практики, които ще им помогнат да оценят ползите от наемането на хора с увреждания, като ценен човешки ресурс, а не просто необходимост, заради „морално“ или „законово“ задължение.
 • Разработи модули за електронно обучение за хората с увреждания, които ще им помогнат да открият начини и инструменти, с  които да демонстрират, придобиват и развиват своите професионални умения, а също и специфични меки умения, за да се възползват максимално от възможностите си за професионална реализация.

Кои могат да участват в проект Beyond Inclusion?

 • Малки и средни предприятия, както и служители отговарящи за човешки ресурси и наемане на персонал.
 • Специалисти и експерти, работещи в сферата на човешките ресурси.
 • Бизнес консултанти.
 • Хора с уреждания (напр. хора с нарушено зрение, увреден слух и ограничена мобилност).