Find it here

Click here to access the platform

Европейската комисия представя Стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030, за да осигури тяхното пълноценно участие в обществото, наравно с другите граждани на ЕС и извън него, в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните права на Европейския съюз, която установява принципите на равенство и недискриминация като крайъгълни камъни на политиките на ЕС. Новата стратегия се основава на своя предшественик, Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020, и допринася за прилагането на Европейския стълб на социалните права, за който тази седмица Комисията ще приеме…

Read more

8 организации от 5 различни държави се събраха, за да поставят началото на проект Beyond Inclusion. Поради наложените ограничения за пътуване, първата среща на екипа на проекта се проведе онлайн, през платформата за видео разговори Zoom. Този нов начин на комуникация по никакъв начин не възпрепятства партньорите, които по време на видеоконференцията се запознаха помежду си, споделиха своя опит, стигнаха до общо разбиране за целите на проекта, обсъдиха ролята си в проекта и планираха предстоящи дейности. Срещата положи началото на дейностите на Beyond Inclusion!

4/4