K2 – Στρατηγικές Συμπράξεις

 «Beyond Inclusion: Δυνατότητα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία»

Αρ. έργου: 2020-1-RO01-KA204-080215

Ερευνητική μελέτη για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για ΜμΕ και άτομα με αναπηρία για κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και οφέλη για τις ΜμΕ.

 1. Πρόσκληση για συμμετοχή στην ερευνητική μελέτη του Beyond Inclusion: Δυνατότητα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Καλείστε να λάβετε μέρος στην ερευνητική μελέτη του προγράμματος Erasmus Plus – K2 – Στρατηγικές Συμπράξεις, με τίτλο «Beyond Inclusion: Δυνατότητα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία». Καλείστε να συμμετάσχετε γιατί ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω ομάδες-στόχους του προγράμματος:

Α. Υπεύθυνοι εύρεσης εργαζομένων και προσλήψεων σε ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων μάνατζερ, διοικητικού προσωπικού, υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού και συμβούλων επιχειρήσεων)

Β. Άτομα με αναπηρία και προσωπικοί βοηθοί ατόμων με αναπηρία (άτομα με οπτική, ακουστική, κινητική αναπηρία).

Το παρόν Έντυπο Πληροφοριών Συμμετέχοντα περιγράφει το έργο και τα αποτελέσματά του – την παραδοτέα ερευνητική μελέτη. Αναλύει τη διαδικασία στην οποία θα εμπλακείτε εάν λάβετε μέρος. Το να γνωρίζετε τι περιλαμβάνεται θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για το εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες. Μη διστάσετε να αποστείλετε ερωτήσεις για ο, τιδήποτε δεν κατανοείτε ή περαιτέρω διευκρινίσεις στη διεύθυνση email micheli@militos.org

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και έχετε τη δυνατότητα να τη διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος, παρακαλούμε να διαβάσετε και να επιλέξετε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» στο Έντυπο Συγκατάθεσης. Με τη συναίνεσή σας αυτή, δηλώνετε ότι:

 • Κατανοείτε όσα έχετε διαβάσει
 • Συναινείτε με τη συμμετοχή σας στην ερευνητική μελέτη
 • Συναινείτε με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όπως περιγράφεται.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να μας ζητήσετε να σας στείλουμε το παρόν, όπως επίσης και το Έντυπο Συγκατάθεσης, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή.

 • Ο σκοπός του έργου γενικώς και της ερευνητικής μελέτης

Στο πλαίσιο του έργο στοχεύουμε:

 • Στο να παρακινήσουμε και να καθοδηγήσουμε τις ΜμΕ να εντάξουν τη διαφορετικότητα λόγω αναπηρίας με βάση τα οφέλη για την επιχείρηση και όχι ως ηθική/νομική υποχρέωση.
 • Στο να αλλάξουμε την έννοια της κοινωνικής ένταξης στην εργασία των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μη θεωρείται απλώς «αποφυγή διακρίσεων» αλλά και στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης και επιτυχίας των ατόμων με αναπηρία (εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες και συμπεριφορές για ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την επαγγελματική τους εξέλιξη)
 • Στο να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας επαγγελματικές ευκαιρίες στις ΜμΕ για άτομα με αναπηρία βάσει της προσωπικής τους εξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης και όχι βάσει συμμόρφωσης με κανονισμούς και νομοθεσίες.

Κατά τη διάρκεια του έργου και με την ολοκλήρωσή του αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:

 1. Ένα ολοκληρωμένο εργαλείο (EN, RO, EL, BG, ES) σε μορφή διαδικτυακών διδακτικών ενοτήτων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τις ΜμΕ για δύο λόγους:
 2. Για να τις βοηθήσει να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αδράξουν τα οφέλη από ένα ενταξιακό εργασιακό περιβάλλον
 3. Για να τις βοηθήσει να μετατρέψουν την επιχείρηση σε περιβάλλον ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε διοικητικό επίπεδο, παρέχοντας μια δομημένη μεθοδολογία για το σκοπό αυτό.
 4. Ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο σε μορφή διδακτικών ενοτήτων για τα άτομα με αναπηρία, για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν, να εξελίξουν και να προβάλλουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες (δεξιότητες εύρεσης εργασίας, αυτοπροβολής, αυτοπαρουσίασης και επαγγελματικές προσδοκίες), όπως επίσης και να εφαρμόσουν τις μεταβιβάσιμες κοινωνικές δεξιότητές τους στον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτύχουν τις βέλτιστες δυνατές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. (EN, RO, EL, BG, ES).
 5. Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει την «παιδαγωγική» προσέγγιση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει θέματα και στόχους, παρέχει έναν μεθοδολογικό σκελετό πάνω στον οποίο θα δομηθεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προτείνει προτιμώμενες τεχνικές λύσεις για την παράδοσή του.
 6. Ένα διαδικτυακό Εγχειρίδιο με συμβουλές για τους παράγοντες των ΜμΕ (εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες) για το ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με τις διαδικτυακές διδακτικές ενότητες, με οπτικό υλικό και κείμενα και θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ρουμανικά, τα ελληνικά, τα βουλγαρικά και τα ισπανικά (EN, RO, EL, BG, ES).
 7. Μία έγγραφη αναφορά Πρότασης Πολιτικής η οποία απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:
 8. Πώς μπορεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και οι υπό διαμόρφωση κατευθυντήριες γραμμές και το εκπαιδευτικό υλικό για τις ΜμΕ να αποτελέσουν τη βάση για μία προσέγγιση η οποία θα αφομοιωθεί σε θεσμικό επίπεδο; (εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο)
 9. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας οι οποίες θα διευκόλυναν μια τέτοια αφομοίωση;
 10. Πώς ανταποκρίθηκαν οι ΜμΕ και τα άτομα με αναπηρία στα προτεινόμενα εργαλεία, στο εκπαιδευτικό υλικό και σχεδιασμό;
 11. Ποια θα είναι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης παρέμβασης;
 12. Πώς μπορούν αυτά να πολλαπλασιαστούν;
 13. Ποια είναι τα δυνατά σημεία (συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών) της παρέμβασης και της μεθοδολογίας της, ποιες οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις για περαιτέρω εκμετάλλευση ή προσαρμογή;
 14. Ποιες είναι οι πιθανές παρεμβάσεις που μπορεί να ακολουθήσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες μπορεί να συμπληρωθούν από τα αποτελέσματα του Beyond Inclusion και με ποιον τρόπο;

Σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι να βοηθήσει στην:

Α. Στη διαμόρφωση του παρακάτω εκπαιδευτικού υλικού:

1. Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για ΜμΕ (λ.χ. διοικητικό προσωπικό/στελέχη, σύμβουλοι υπεύθυνοι για την αναζήτηση, πρόσληψη και διατήρηση του προσωπικού), τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν και να αδράξουν τα οφέλη από ένα περιβάλλον ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

2. Εκπαιδευτικό υλικό για άτομα με αναπηρία, το οποίο θα τους καθοδηγήσει να αποκτήσουν, να εξελίξουν και να προβάλλουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, όπως επίσης και να εφαρμόσουν τις μεταβιβάσιμες κοινωνικές δεξιότητές τους στον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτύχουν τις βέλτιστες δυνατές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Β. Στην δημιουργία προτάσεων για αλλαγή πολιτικής των ΜμΕ σχετικά με την εργασία, οι οποίες θα μετατρέψουν την παρέμβαση αυτή με γνώμονα τη δραστηριότητα της επιχείρησης σε κοινωνική ένταξη για τα άτομα με αναπηρία.

 • Τι περιλαμβάνει η συμμετοχή στην έρευνα;

Εάν επιλέξετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, θα μπορείτε να:

Α. Συμμετάσχετε στην ποσοτική έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του απαιτεί περίπου 20 λεπτά, και/ή

Β. Επιπλέον, να συμμετάσχετε σε συνέντευξη με τον τρόπο που επιθυμείτε (Τηλέφωνο, Skype, τηλεφωνία μέσω διαδικτύου) ώστε να αναπτύξετε περαιτέρω την οπτική σας γύρω από τα θέματα του ερωτηματολογίου. Η συνέντευξη θα διαρκέσει γύρω στα 60 λεπτά, και/ή

Γ. Να λάβετε μέρος στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν προς εφαρμογή των αρχικών αποτελεσμάτων. Για να το κάνετε αυτό, έχετε την επιλογή να προσκληθείτε αργότερα, απαντώντας στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου περί συμμετοχής σε:

 • Πιλοτικές εφαρμογές του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος; Οι πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2022
 • Διαδικτυακή ομάδα εστίασης (focus group) διάρκειας μισής ημέρας, όπου θα συζητηθούν βασικά θέματα ενδιαφέροντος και ρεαλιστικές προτάσεις σύμφωνες με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες. Το focus group θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2022.
 • Εκδηλώσεις ενημέρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου (Multiplier events). Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα τον Φεβρουάριο του 2023.

Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα δεν κοστίζει. Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε και μετά αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανακαλέσετε σε οποιοδήποτε στάδιο. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την έρευνα, οι ειδικοί μας δε θα συλλέξουν επιπλέον πληροφορίες από εσάς, αν και πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεχθεί θα διατηρηθούν προς διασφάλιση της ορθότητας των αποτελεσμάτων και προς απόδειξη του αποτελέσματος του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι τη στιγμή που ανακαλείτε μπορεί να αποτελέσουν τμήμα των αποτελεσμάτων της έρευνας. Εάν δεν επιθυμείτε τα δεδομένα σας να συμπεριληφθούν, θα πρέπει να μας ενημερώσετε κατά τη στιγμή που ανακαλείτε.

Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος, θα πρέπει να διαβάσετε και να πατήσετε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ” στο Έντυπο Συγκατάθεσης.

 • Τι θα μου ζητηθεί;

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, θα σας ζητηθεί η γνώμη σας γύρω από τα παρακάτω θέματα:

Α. Παράγοντες ΜμΕ για την εύρεση και πρόσληψη προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων μάνατζερ, διοικητικού προσωπικού, υπεύθυνων προσλήψεων , υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού HR, συμβούλων)

 • Επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική αξία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ένταξης της διαφορετικότητας,
 • Περιοριστικοί παράγοντες,
 • Παράγοντες διευκόλυνσης
 • Πιθανά οφέλη από την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία
 • Προτιμώμενες μέθοδοι για την καθοδήγηση/εκπαίδευση/ συμβουλευτική παιδαγωγική, υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ένταξης της αναπηρίας.

Β.  Άτομα με αναπηρία και προσωπικοί βοηθοί (άτομα με ακουστική, οπτική και κινητική αναπηρία)

 • Ποιοι είναι οι περιοριστικοί παράγοντες για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με την άποψή σας και αυτή των εργοδοτών/τριών σας;
 • Ποιες είναι οι ανάγκες σας για την απόκτηση και εξέλιξη των κοινωνικών σας δεξιοτήτων και για την εφαρμογή τους;
 • Ποιους εκπαιδευτικούς δρόμους προτιμάτε;

Σημείωση: Σε περίπτωση που θελήσετε αργότερα να συμμετάσχετε στις δια ζώσης δραστηριότητες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανό αυτές να καταγραφούν με οπτικοακουστικά μέσα (βίντεο, ηχογράφηση, φωτογραφίες).

Όλες οι απαντήσεις οι οποίες θα συλλεχθούν, συμπεριλαμβανομένου του υλικού των αποτελεσμάτων, θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τεθούν υπό επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του έργου και της ερευνητικής μελέτης. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί μας επίσης θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω μόνο για τους σκοπούς εφαρμογής του έργου και με τη ρητή συγκατάθεσή σας (λ.χ. να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω διευκρινίσεις).

 • Πιθανά οφέλη από τη συμμετοχή στην παρούσα έρευνα;

Δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ή να σας υποσχεθούμε ότι θα λάβετε άμεσα οφέλη από τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, ως πιθανό όφελος από τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις πληροφορίες που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Επίσης θα συμβάλλετε άμεσα:

 • Στην παρακίνηση και στην καθοδήγηση της επιχείρησής σας στο να εντάξει τη διαφορετικότητα λόγω αναπηρίας με βάση τα οφέλη για την επιχείρηση και όχι ως ηθική/νομική υποχρέωση.
 • Στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, όχι μόνο ως «αποφυγή διακρίσεων» αλλά και ως στοιχείο επαγγελματικής εξέλιξης και επιτυχίας τους στον εργασιακό τομέα.
 • Στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με την προώθηση επαγγελματικών ευκαιριών στις ΜμΕ για τα άτομα με αναπηρία βάσει της προσωπικής τους εξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης.
 • Πιθανοί κίνδυνοι από τη συμμετοχή στην παρούσα έρευνα

Η παρούσα έρευνα δεν ενέχει αναμενόμενους κινδύνους.

 • Πώς θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας;

Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνεται δυναμικά μέσα από την ιστοσελίδα του έργου και τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από διασκέψεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εργαστήρια, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις. Μία σύνοψη των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα: www.beyond-inclusion.eu, περίπου από τον Αύγουστο του 2021.

Εάν επιθυμείτε να αναφέρονται στις δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων πληροφορίες για την επιχείρηση/οργανισμό τον οποίο εκπροσωπείτε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως.

 • Τι να κάνω αν έχω ερωτήματα για την παρούσα έρευνα;

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τη σκοπιμότητα του έργου ή άλλα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής διεύθυνση email: micheli@militos.org